Search Posts

佛教根本就放唔落人類的道德

佛教根本無一本書講明做好人一定有好報,無一位過去嘅論師可以或嘗試過論證呢一點,龍樹無,無著無,世親無,十大弟子都無。佛教的根本立命之題就係世界是無常,呢種無常係終極嘅無常,甘仲點可能做好人一定好有報呢。如果宇宙真係做好人一定會有好報,甘呢個宇宙就應該被一個更大嘅機器所包住,再由呢個機器去維護呢個宇宙做好人一定有好報呢條一定會發生嘅定律。宇宙根本唔係為人類而設甘點可能有一條定律為人類而設計呢?人嘅行為會帶來後果,好壞嘅後果全部都係自己懲罰自己,呢點係唯一公平嘅地方。因為呢個宇宙唔會為左你而設立機制去懲罰,你自己就係懲罰你自己嘅唯一機制。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *