Search Posts

Category: Buddhism

Program與輪廻之對比

我想探討一下用電腦program與佛教輪廻之對比,唯先你必需要明白佛教講的核心理論就是無我,無常 Program之空性體驗 當你寫一段program去令電腦運行時,你所寫的每一行代碼你都會解釋到它的用途,所以你會有一種非常實在的感覺,但當你越鑽越深的時候,你會發現一個有趣現象就是你認為一個好實在的個體,例如 int x,去到深處你會發現它消失不見,又或者它可以同時出現在不同的空間之中。這正正體驗到佛教所講的無我,無我的意思是一件物件必定是由多個因緣所組成,它要在特定時刻和經由特定情況先至可以顯露在你面前,program都是一樣,你看不到只是你編程功力不夠

佛教超心理學

禪定引發超自然能力,而最詮譯禪定的就是華人所寫的”釋禪波羅密”和”摩訶止觀”,古印度禪定專用書暫時沒發現所以沒法搜獵。係所有心力專注一處嘅時侯思想不再被習氣所影響之下所顯示的那一個真正嘅我,是我還沒遇見的。 究竟是佛教教集體痴Q左線?定係真係有那一個境界,非常想知!  

佛教 VS 西方心理學

書中見到,不知對不對:西方心理學認為潛意識不可受控,但佛教認為只要通過禪定就可以控制潛意識。之前見過一遍報導就係科學家檢測人腦,在你做決定之前已經知道到你會做什麼決定,代表潛意識有份參與決定。所以西方不認同潛意識可以受控,就代表人做決定根本不由己,這點我比較認同佛教多一點。 http://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?Unit=featurearticles&id=2329

佛教根本就放唔落人類的道德

佛教根本無一本書講明做好人一定有好報,無一位過去嘅論師可以或嘗試過論證呢一點,龍樹無,無著無,世親無,十大弟子都無。佛教的根本立命之題就係世界是無常,呢種無常係終極嘅無常,甘仲點可能做好人一定好有報呢。如果宇宙真係做好人一定會有好報,甘呢個宇宙就應該被一個更大嘅機器所包住,再由呢個機器去維護呢個宇宙做好人一定有好報呢條一定會發生嘅定律。宇宙根本唔係為人類而設甘點可能有一條定律為人類而設計呢?人嘅行為會帶來後果,好壞嘅後果全部都係自己懲罰自己,呢點係唯一公平嘅地方。因為呢個宇宙唔會為左你而設立機制去懲罰,你自己就係懲罰你自己嘅唯一機制。