Category: Buddhism

New Book


2020/08/23 0

佛教超心理學

禪定引發超自然能力,而最詮譯禪定的就是華人所寫的”釋禪波羅密”和”摩訶止觀”,古印度禪定專用書暫時沒發現所以沒法搜獵。係所有心力專注一處嘅時侯思想不再被習氣所影響之下所顯示的那一個真正嘅我,是我還沒遇見的。 究竟是佛教教集體痴Q左線?定係真係有那一個境界,非常想知!  


2019/05/27 0

佛教 VS 西方心理學

書中見到,不知對不對:西方心理學認為潛意識不可受控,但佛教認為只要通過禪定就可以控制潛意識。之前見過一遍報導就係科學家檢測人腦,在你做決定之前已經知道到你會做什麼決定,代表潛意識有份參與決定。所以西方不認同潛意識可以受控,就代表人做決定根本不由己,這點我比較認同佛教多一點。 http://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?Unit=featurearticles&id=2329


2019/04/22 0

佛教根本就放唔落人類的道德

佛教根本無一本書講明做好人一定有好報,無一位過去嘅論師可以或嘗試過論證呢一點,龍樹無,無著無,世親無,十大弟子都無。佛教的根本立命之題就係世界是無常,呢種無常係終極嘅無常,甘仲點可能做好人一定好有報呢。如果宇宙真係做好人一定會有好報,甘呢個宇宙就應該被一個更大嘅機器所包住,再由呢個機器去維護呢個宇宙做好人一定有好報呢條一定會發生嘅定律。宇宙根本唔係為人類而設甘點可能有一條定律為人類而設計呢?人嘅行為會帶來後果,好壞嘅後果全部都係自己懲罰自己,呢點係唯一公平嘅地方。因為呢個宇宙唔會為左你而設立機制去懲罰,你自己就係懲罰你自己嘅唯一機制。


2018/06/17 0

最為強大嘅programming法門

Programming就係體驗佛教空性嘅其中一種法門, 但要用它來體驗空性, programmer必需揭而不捨地向程式嘅本質進發, 呢一種就係最為強大嘅programming法門, 與真理接軌嘅修練方式.


2018/06/06 0

Is is real Buddha photo? He looks like a Chinese

I don’t think Buddha looks like a Chinese instead of an Indian 🙂


2018/05/21 0

The fundamental function of our soul

This book is funny from shatin library, it talks about the the fundamental functions of our soul. Soul has two basic functions: Soul record our memory and habit, so that it can affect our next life Soul can affect our behaviour Henri Bergson said our soul is belong and not limit to our brain, if soul…
Read more


2017/09/11 0

Buddhism & Coding

I think the starting point to match buddhism and coding is that: prove any logic is combine from more than one logic, so no logic can be independently exist.


2016/01/03 1