Search Posts

Tiny STM32 board (STM32F103C8T6)

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8ddznHy0&id=630403001847&_u=gbuhab04cbb

STM32F103C8T6

STM32下载器驱动下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1TGVrnC57hJL55XT2gOUu9Q
提取码:74ok
STM32下载器资料下载链接:  

https://pan.baidu.com/s/1kYsZrrC25TTJKFQZGG8SBA
提取码:l8fc

链接:https://pan.baidu.com/s/1AmzXaScdVPHGricrWL__vQ 
提取码:f6e6
ST-link烧录STM32的操作视频!https://v.youku.com/v_show/id_XNDY3MjkyNjgxNg==.html
资料下载https://pan.baidu.com/s/1hrGMLA8
STM32F103C8T6系统板 资料链接:https://pan.baidu.com/s/1GIN5seRQKzN7x81zaD57LQ 提取码: k4kq
 
CH芯片版本资料网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/10knwt3hN6p55JEkWTgu18g 提取码: i32s
 
ST芯片版本资料网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1IdKLzS7PJtxzuQTZR6hIeA 提取码: d7z3
 
CH芯片版本以下描述:
 

CH32F103C8T6芯片,与STM32F103C8T6系列芯片,管脚全部兼容,寄存器全部兼容,但增强了USB功能,有2个USB,一个HOST,一个Device,功能更强,成本更低。不过flash下载算法和内部BootLoader和st公司的兼容性有差别,不能使用ST的下载软件,但官方提供的软件下载也十分方便,可以用串口和USB两种方式,USB方式速度更快,不需要开发额外的BootLoader。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *